Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc định trú Kobe nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân, nên đã đưa ra chính sách bản mật nhằm xử lý và thực hiện bảo mật thông tin cá nhân một cách an toàn, hiệu quả nhất.

Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

  • Nguyên tắc thu thập thông tin
    Thông tin cá nhân sẽ được thu thập sau khi làm rõ mục đích và được sự đồng ý của cá nhân đó.
  • Nguyên tắc sử dụng và cung cấp thông tin
    Chỉ có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi và mục đích đã được làm rõ trước. 

Tôn trọng quyền lợi

KFC tôn trọng quyền lợi của cá nhân về thông tin cá nhân, trong trường hợp các nhân có yêu cầu tiết lộ về thông tin thì chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng, thỏa đáng trong phạm vi cho phép. Ngoài ra, khi xác nhận được chính cá nhân đó đã đề cập, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng các trường hợp nhầm lẫn hay muốn thay đổi thông tin một cách hợp lý nhất.

Quản lí chính xác thông tin cá nhân

Tổ chức sẽ thực hiện các biện pháp bảp mật an toàn và thích hợp đối với thông tin cá nhân đã được thu thập, đồng thời ngăn chặn các truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy, rò rỉ mất mát…

Tuân thủ theo luật pháp và các chuẩn mực khác

KFC sẽ tuân thủ các bộ luật và quy định đang hiện hành về bảo mật thông tin cá nhân.

Liên tục cải cách bảo mật thông tin cá nhân

KFC sẽ liên tục xem xét và cải thiện nội dung chính sách bảo mật thông tin cá nhân của mình.

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2021
Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc định trú Kobe.